Lubuski Klaster Metalowy
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

O LKM

Stowarzyszenie „Lubuski Klaster Metalowy” zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 30 maja 2008.

Impulsem powstania LKM było uczestnictwo Lubuskiej Organizacji Pracodawców – skupiającej ponad 200 przedsiębiorstw województwa lubuskiego – w ogólnoeuropejskim projekcie „ClusterNet”.

Projekt ten obejmował ideę innowacyjnej formy promocji przedsiębiorstw jaką stanowią klastry.

W sierpniu 2007 pod patronatem LOP, z inicjatywy 14 przedsiębiorstw metalowych z północnej części województwa lubuskiego grupa przedsiębiorstw metalowych zawiązała stowarzyszenie pod nazwą Lubuski Klaster Metalowy z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

Idea klasteringu

„Cluster” (ang.) – kiść, gromadka, grono, grupa Czym jest właściwie klaster? Klastry są to geograficzne skupiska wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i powiązanych z nimi instytucji w poszczególnych dziedzinach, konkurencyjnych miedzy sobą, ale także współpracujących. Cechy wyróżniające klaster:

 • koncentracja geograficzna – masa krytyczna
 • wzajemna konkurencja, ale jednocześnie kooperacja
 • wykwalifikowana siła robocza
 • wysoki stopień specjalizacji
 • dziedzina sztandarowa dla regionu – zagłębia tradycji, marka
 • międzynarodowa konkurencyjność
 • kapitał społeczny

Kompetencje

 • Organizacja systemu zbiorowych zakupów materiałów i komponentów do produkcji.
 • Organizacja systemu transakcyjnego dla zakupów i sprzedaży zdolności produkcyjnych.
 • Organizacja systemu naboru i szkolenia pracowników w zawodach i specjalnościach potrzebnych dla stowarzyszonych podmiotów gospodarczych i prowadzenie działań szkoleniowych.
 • Prowadzenie analiz i wskazanie opracowań pomocnych dla zwiększenia konkurencyjności, innowacyjności produktowej i procesowej, rozwoju kapitału ludzkiego, pozyskiwania środków na rozwój, rozwoju rynków zbytu.
 • Doradztwo i konsulting.
 • Realizacja różnych form promocji informacji.
 • Wspólne pozyskiwanie funduszy na działalność statutową.

Korzyści z inicjatywy klastrowej

Przedsiębiorstwa, które zdecydowały się na wspólne działanie w ramach Lubuskiego Klastra Metalowego mogą uzyskać dodatkowe (w porównianiu z działaniem indywidualnym) korzyści, zwłaszcza w następujących obszarach:

 • Rozwój kapitału ludzkiego
 • Analiza trendów rynkowych i technologicznych
 • Pozyskiwanie srodków finansowych
 • Wprowadzanie nowych technologii
 • Innowacyjność produktowa i procesowa
 • Pozyskiwanie nowych dostawców, odbiorców i kooperantów
 • Prezentowanie szerokiej oferty
 • Kooperacja wewnątrz grupy

Korzyścią dodatkową o charakterze ogólnym jest uczestniczenie w promocji i integracji Regionu.

LOKALIZACJA:

ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

KONTAKT:

tel.: +48 95 722 75 30
e-mail: biuro@lubuskiklaster.pl