Lubuski Klaster Metalowy
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

Partnerstwa Europejskie w programie Horyzont Europa na lata 2021-2027

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli we współpracy i na prośbę Business Science Poland w Brukseli (BSP), reprezentującego m.in. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, informuje o prowadzonym przez BSP procesie rozpoznawania potencjału polskich jednostek: naukowych, badawczych, przedsiębiorstw itd. do udziału w Partnerstwach Europejskich w przyszłym programie ramowym badań i innowacji UE na lata 2021-2027 „Horyzont Europa”.

Celem Partnerstw Europejskich jest współpraca z UE i państwami stowarzyszonymi, sektorem prywatnym, fundacjami i innymi zainteresowanymi stronami, aby sprostać globalnym wyzwaniom i modernizacji europejskiego przemysłu. Partnerstwa mają pomóc w przezwyciężeniu fragmentacji badań i innowacji w UE, uniknięcia powielania wysiłków, pomagać w rozwiązaniu problemów gospodarczych, konkurencyjności i innowacyjności.

Koncepcja Partnerstw jest przedstawiona na stronach: Komisji Europejskiej: https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme/european-partnerships-horizon-europe_pl  czy np. ERA-LEARN: https://www.era-learn.eu/partnerships-in-a-nutshell 

W obecnym programie Horyzont 2020 Partnerstwa już funkcjonują, ale aby jeszcze bardziej usprawnić i uporządkować te działania, w  tworzonym obecnie przez Komisję Europejską kolejnym programie badań i innowacji Horyzont Europa- powołanych zostanie ok. 50 partnerstw, w ramach 5 obszarów:

  1. zdrowie (przykładowe kandydujące partnerstwa: Europejskie Partnerstw na rzecz Chorób Rzadkich, Europejskie Partnerstwo Medycyny Spersonalizowanej;)
  2. cyfryzacja, przemysł i przestrzeń kosmiczna (np. Europejskie Partnerstwo na rzecz Sztucznej Inteligencji, Danych i Robotyki; E. Partnerstwo na rzecz fotoniki; Europejskie partnerstwo na rzecz globalnie konkurencyjnych systemów kosmicznych); dodatkowo: Partnership AI Data Robotics – organizuje sesję informacyjną on-line 29 lipca: informacje można znaleźć na stronie KPK Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl/sesje-informacyjne-dotyczace-agendy-bri-europejskiego-partnerstwa-ai-danych-i-robotyki

  3. klimat, energia i mobilność (np. Partnerstwo europejskie – W kierunku transportu drogowego o zerowej emisji zanieczyszczeń (2ZERO); Partnerstwo na rzecz łańcucha wartości akumulatorów przemysłowych);

  4. żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko naturalne (np. Partnerstwo europejskie na rzecz zdrowia zwierząt; Europejskie partnerstwo na rzecz bezpiecznych i zrównoważonych systemów żywnościowych);

  5. partnerstwa o tematyce przekrojowej (np. Europejskie partnerstwo na rzecz otwartej chmury naukowej (EOSC);

Ich propozycje oraz zakresy tematyczne, a także informacje o zainteresowanych podmiotach znajdą Państwo w załączonym pliku, a bardziej rozbudowane informacje o każdym z nich na ww. stronie Komisji Europejskiej.


Dla podkreślenia różnicy, pragniemy przypomnieć, iż  „Partnerstwa” („Partnerships”) w kontekście programu Horyzont, nie są konglomeratami projektowymi – czyli konsorcjami zawiązywanymi jednorazowo w celu wspólnego ubiegania się o środki programu Horyzont w odpowiedzi na konkretny nabór wniosków, czy też partnerstwami pomiędzy europejskimi uczelniami, które podpisały umowę o współpracy np. w celu wymiany studentów lub naukowców.

Partnerstwa w kontekście obecnego programu Horyzont 2020 i kolejnego programu „Horyzont Europa” są „sieciami” podmiotów wyspecjalizowanych w danej dziedzinie, które pełną znaczącą rolę w wyznaczaniu kierunków obszarów polityki badawczo- innowacyjnej UE i programu Horyzont, a w wyniku tego poniekąd tematyki naborów programu Horyzont. Dzięki temu, podmioty uczestniczące w Partnerstwach mają nie tylko możliwość wpływać na długofalową politykę badawczą i innowacyjną UE, ale także być bardziej od innych podmiotów zorientowanymi odnośnie tematyki przyszłych naborów UE, w których mogą również brać udział. Ponadto, obecność w Partnerstwie jest też możliwością nawiązania kontaktów, a także znalezienia partnerów do różnej współpracy, z projektową włącznie.


Udział w Partnerstwie często wiąże się ze składką członkowską, jednakże część partnerstw, ze względu na wagę danego obszaru dla danego kraju członkowskiego jest współfinansowanych np. przez rządy państw. Dlatego też m.in. BSP prowadzi rozeznanie zainteresowania Partnerstwami wśród podmiotów w polskich regionach.

W przypadku zainteresowania zaangażowania się w któreś z 49. ww. Partnerstw, uprzejmie proszę o informację zwrotną na adres bruksela@lubuskie.pl do 15 sierpnia br.

LOKALIZACJA:

ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

KONTAKT:

tel.: +48 95 722 75 30
e-mail: biuro@lubuskiklaster.pl