Lubuski Klaster Metalowy
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

Partnerstwa podpisały Porozumienia na rzecz Rozwoju Obszaru Kluczowego w ramach Lubuskiej Inteligentnej Specjalizacji

Podczas uroczystej sesji w Parku Technologii Kosmicznych w Zielonej Górze Nowym Kisielinie marszałek Elżbieta Anna Polak wręczyła porozumienia liderom Partnerstw na rzecz Rozwoju Obszaru Kluczowego w ramach Lubuskiej Inteligentnej Specjalizacji.

W czwartek, 28 września 2023 r. – podczas uroczystej sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego – ogłoszono wyniki konkursu niezwykle ważnego dla rozwoju województwa lubuskiego, a marszałek Elżbieta Anna Polak wręczyła porozumienia liderom Partnerstw na rzecz Rozwoju Obszaru Kluczowego w ramach Lubuskiej Inteligentnej Specjalizacji.

– Dzisiaj w tym gmachu Parku Technologii Kosmicznych możemy ogłosić, że zakończyliśmy negocjacje z siedmioma partnerstwami. We wtorek Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął i upoważnił panią marszałek do podpisania tych porozumień – powiedział dr Jarosław Flakowski, dyrektor Departamentu Rozwoju i Innowacji UMWL.

Dyr. J. Flakowski podkreślił, że to zwieńczenie pracy (proces eliminacyjny, następnie negocjacje), którą przez 18 miesięcy wykonywał zespół z Departamentu Rozwoju i Innowacji pod kierunkiem zastępcy dyrektora Łukasza Pabierowskiego. – Ważne jest też to, że w tym procesie brało udział ponad 200 podmiotów, które porozumiały się między sobą. Dzięki temu możemy takie porozumienia zawrzeć – podkreślił dyrektor Jarosław Flakowski.

Partnerstwa, które podpisały Porozumienia na rzecz Rozwoju Obszaru Kluczowego w ramach Lubuskiej Inteligentnej Specjalizacji: 

I. Rozwój Systemów Kosmicznych – materiały i technologie ICT w ramach Lubuskiej Inteligentnej Specjalizacji Innowacyjny Przemysł

 • Podmiot reprezentujący Partnerstwo: Hertz Systems Ltd Sp. z o. o.
 • Reprezentant: Urszula Szulewicz – Prezes Zarządu
 • Krótka charakterystyka: Głównym celem obszaru kluczowego pn. Rozwój systemów kosmicznych – materiały i technologie ICT w ramach Lubuskiej Inteligentnej Specjalizacji w obszarze Innowacyjny przemysł jest stworzenie w województwie lubuskim silnego ogólnopolskiego ośrodka rozwoju technologii kosmicznych i ich zastosowań, konkurującego na arenie międzynarodowej jakością i innowacyjnością proponowanych rozwiązań, produktów i usług.

II. Lubuskie Centrum Cyfrowych Technologii Medycznych w ramach Lubuskiej Inteligentnej Specjalizacji Zdrowie i jakość życia

 • Podmiot reprezentujący Partnerstwo: Perceptus Sp. z o.o. Zielona Góra
 • Reprezentant: Jacek Starościc – Prezes Zarządu
 • Krótka charakterystyka: Głównym celem obszaru kluczowego pn. Lubuskie Centrum Cyfrowych Technologii Medycznych w ramach Lubuskiej Inteligentnej Specjalizacji w obszarze Zdrowie i jakość życia jest opracowanie oraz wdrożenie na rynek innowacyjnych cyfrowych technologii wspomagających procesy medyczne oraz funkcjonowanie służby zdrowia.

III. Industry4Future Lubuska Inicjatywa Klastrowa Innowacyjny Przemysł w ramach Lubuskiej Inteligentnej Specjalizacji Innowacyjny Przemysł

 • Podmiot reprezentujący Partnerstwo: Regionalne Centrum Technologii i Wiedzy INTERIOR Sp. z o.o. Nowa Sól
 • Reprezentant: Andrzej Matłoka – Prezes Zarządu
 • Krótka charakterystyka: Głównym celem obszaru kluczowego pn. Industry4Future Lubuska Inicjatywa Klastrowa w ramach Lubuskiej Inteligentnej Specjalizacji w obszarze Innowacyjny przemysł jest wykorzystanie endogenicznych zasobów w celu budowy w województwie lubuskim przemysłu 4.0.

    IV. Smart Factory 4.0 w ramach Lubuskiej Inteligentnej Specjalizacji Innowacyjny Przemysł

 • Podmiot reprezentujący Partnerstwo: Lubuski Klaster Metalowy
 • Reprezentant: Andrzej Graczykowski – Prezes Zarządu
 • Krótka charakterystyka: Głównym celem obszaru kluczowego pn. Smart Factory 4.0 w ramach Lubuskiej Inteligentnej Specjalizacji w obszarze Innowacyjny przemysł jest budowanie i wzmacnianie konkurencyjności lubuskich przedsiębiorców kreujących nowe produkty i usługi poprzez realizację prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych, z uwzględnieniem modelu dojrzałości cyfrowej w Przemyśle 4.0  i zmniejszania negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne.

V. Zielona Transformacja w ramach Lubuskiej Inteligentnej Specjalizacji Zielona Gospodarka

 • Podmiot reprezentujący Partnerstwo: Centrum Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o.
 • Reprezentant: Radosław Grech – Prezes Zarządu
 • Krótka charakterystyka: Głównym celem obszaru kluczowego pn. Zielona Transformacja w ramach Lubuskiej Inteligentnej Specjalizacji w obszarze Zielona Gospodarka jest zacieśnienie współpracy lubuskich jednostek naukowo-badawczych z lubuskimi przedsiębiorstwami w celu wypracowania nowych technologii i sposobów dla zamiany konwencjonalnych źródeł energii na rzecz maksymalnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

VI. SmartCity i IoT – inteligentne zarządzanie zasobami w gospodarce w ramach Lubuskiej Inteligentnej Specjalizacji Zielona Gospodarka

 • Podmiot reprezentujący Partnerstwo: BIOT Sp. z o.o. Zielona Góra
 • Reprezentant: Wojciech Lewandowski – Prezes BIOT Sp. z o.o;
 • Krótka charakterystyka: Głównym celem obszaru kluczowego pn. Smart City i IoT – inteligentne zarządzanie zasobami w gospodarce w ramach Lubuskiej Inteligentnej Specjalizacji w obszarze Innowacyjny przemysł jest wzmocnienie międzynarodowej konkurencyjności i przyspieszenie tempa wzrostu przedsiębiorstw sektora smart city i IoT w województwie lubuskim poprzez realizację prac badawczo-rozwojowych i kreowanie w oparciu o nie innowacyjnych produktów, usług i technologii na rzecz inteligentnego zarządzania zasobami w gospodarce.

VII. InnoFood – żywność wysokiej jakości w ramach Lubuskiej Inteligentnej Specjalizacji Zdrowie i jakość życia

 • Podmiot reprezentujący Partnerstwo: Uniwersytet Zielonogórski
 • Reprezentant: prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski – Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego,
 • Krótka charakterystyka: Głównym celem obszaru kluczowego pn. InnoFood – żywność wysokiej jakości w ramach Lubuskiej Inteligentnej Specjalizacji w obszarze Zdrowie i jakość życia jest wzmocnienie międzynarodowej konkurencyjności i przyspieszenie tempa wzrostu przedsiębiorstw sektora rolno – spożywczego, producentów lokalnych i produktów regionalnych, a przez to – wykreowanie innowacyjnych produktów żywnościowych, łączących walory prozdrowotne z rozwiązaniami zwiększającymi wydajność i efektywność produkcji. wykorzystanie endogenicznych zasobów w celu budowy w województwie lubuskim przemysłu 4.0.

Departament Rozwoju i Innowacji UMWL zakończył w 2022 roku konkurs na wybór obszarów kluczowych w ramach Lubuskich Inteligentnych Specjalizacji. Konkurs był priorytetowym narzędziem rewizji inteligentnych specjalizacji województwa lubuskiego, aktualizacji polityki innowacji, monitoringu obrazu innowacji i inicjowania projektów innowacyjnych w regionie.

Obszary kluczowe w ramach Lubuskich Inteligentnych Specjalizacji to dziedziny o dużym potencjale istotne z punktu widzenia rozwoju województwa lubuskiego, które bazują na unikatowych zasobach regionalnych i ich nowatorskiej kombinacji oraz w ramach których zakłada się m.in. realizację prac badawczo-rozwojowych i przedsięwzięć innowacyjnych, przyczyniających się do rozwoju inteligentnych specjalizacji oraz mających wpływ na wzrost konkurencyjności województwa lubuskiego w skali krajowej i międzynarodowej.  

Z Partnerstwami zgłaszającymi propozycje obszarów kluczowych w ramach Lubuskich Inteligentnych Specjalizacji, które zostały zarekomendowane przez Komisję Konkursową oraz zaakceptowane przez Zarząd Województwa Lubuskiego, Uchwałą Nr: 288/3978/22 z dnia 21 września 2022 r, Samorząd Województwa Lubuskiego podjął negocjacje w celu uzgodnienia i zawarcia Porozumień na rzecz ich rozwoju (Porozumienie na rzecz rozwoju obszarów kluczowych w ramach Lubuskich Inteligentnych Specjalizacji, w skrócie Porozumienie).

Podczas pracy z wyłonionymi Partnerstwami nad aplikacjami w konkursie zidentyfikowano wąskie gardła, które mogą w znaczącym stopniu obniżyć szanse za zrealizowanie innowacyjnych projektów. Należą do nich takie jak problemy, jak m.in. trudność w przygotowaniu strategii B+R w oparciu o potencjał zgromadzonych interesariuszy, problem z internacjonalizacją działań poszczególnych podmiotów czy nieumiejętność skutecznego porozumiewania się między partnerami w regionie. Lubuskie podmioty i instytucje badawcze mają stosunkowo słabe doświadczenie w realizacji międzynarodowych projektów B+R, co przejawia się brakiem decyzyjności w podjęciu takich przedsięwzięć ze względu na towarzyszące wysokie ryzyko. Biorąc pod uwagę powyższe bariery istnieje potrzeba ich zniwelowania poprzez przeprowadzenie szeregu działań animujących oraz włączających przedstawicieli Partnerstwa.

Porozumienie zawarte zostaje w celu rozwoju obszarów kluczowych w ramach Lubuskich Inteligentnych Specjalizacji oraz priorytetowych kierunków badawczych, odnoszących się do problemów, których rozwiązanie jest kluczowe dla rozwoju danej inteligentnej specjalizacji. Ponadto mają na celu zintensyfikowanie i pogłębienie współpracy na rzecz rozwoju Lubuskich Inteligentnych Specjalizacji w szczególności pomiędzy przedsiębiorcami a podmiotami reprezentującymi sektor nauki w przedmiocie wspólnego rozwijania unikalnych technologii, produktów, usług, a także pomiędzy nimi a jednostkami samorządu terytorialnego.

źródło

LOKALIZACJA:

ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

KONTAKT:

tel.: +48 95 722 75 30
e-mail: biuro@lubuskiklaster.pl